Open de deuren wijd voor Christus!

JP2 Stichting

Heilige Johannes Paulus II

De JP2 Stichting, opgericht op 11 oktober 2010, wil zich naar het voorbeeld van de Heilige Paus Johannes Paulus II inzetten om het Evangelie en de Katholieke Traditie te verkondigen en uit te leggen met in gedachten de woorden van St. Paulus: “Verkondig het Evangelie, dring te pas en te onpas aan, weerleg, berisp, bemoedig, met al het geduld dat het onderricht vereist” (II Tim 4,2). De JP2 Stichting zal altijd werken in overeenstemming met leer, moraal en zeden van de Katholieke Kerk.

Doelstelling

Zoals vermeld in de statuten heeft de JP2 Stichting als doelstelling: ‘Het uitdragen, verkondigen en onderwijzen van het Evangelie en de Rooms-Katholieke Traditie en het stimuleren van een levende relatie met Jezus Christus, met name onder jongeren, alsmede het ondersteunen van theologische en geestelijke studies en publicaties, ook waar deze raakvlakken hebben met andere disciplines.

Jongeren en studie

Heel belangrijk daarbij is het stimuleren van een levende relatie met Jezus Christus, met name onder jongeren, en hen helpen met zoeken naar hun eigen roeping. Op academisch gebied wil de JP2 Stichting theologische en geestelijke studie en publicaties ondersteunen, in het bijzonder waar dit raakvlakken heeft met andere onderzoeksdisciplines. De JP2 Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten, organiseren en financieel ondersteunen van lezingen, cursussen, studies en publicaties via welk communicatiemiddel dan ook, zoals in druk, via het internet en andere elektronische media, en voort door het verrichten van al hetgeen tot realisering van de doelstelling bevorderlijk kan zijn.

Werkzaamheden

De activiteiten van de JP2 Stichting kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Geloofsuitleg

Onder evangelisatie verstaan we het verkondigen van het katholieke geloof in begrijpelijke taal, waarbij het doel is om mensen te helpen groeien in hun relatie met Jezus Christus. Bij de verwezenlijking van de doelstelling is de hele mens van belang. Hoe beter een mens ‘in zijn vel zit’, des te beter is hij in staat open te staan voor het Evangelie en de Katholieke Traditie. Zoals Paus Johannes Paulus II het zei in zijn encycliek Veritatis Splendor: ‘zonder de Schepper verdwijnt het Schepsel’. De mens is voor zijn vrijheid afhankelijk van de waarheid over God en over zichzelf. De JP2 Stichting wil (jonge) mensen helpen om die waarheid te ontdekken en een plek te geven in hun leven.

Academische studie

Kennis van het geloof in brede zin is van groot belang voor de Kerk en voor het persoonlijke leven. De JP2 Stichting wil theologische en geestelijke studie stimuleren, vooral waar deze interdisciplinair van opzet is. Dit met de inzet om op academisch niveau een dialoog met een deelgebied in de samenleving aan te gaan. Voorts wil de JP2 Stichting voor zover mogelijk stimuleren dat goede boeken worden geschreven of uit andere talen vertaald en uitgegeven. Hierbij gaat het zowel om catechetische en pastorale boeken, als meer wetenschappelijke studies. Deze laatste zijn vooral interessant als ze een band leggen tussen de (theologische) geesteswetenschappen en andere wetenschappelijke disciplines. Hierbij wordt niet eventuele winst, maar de zo breed mogelijke verspreiding van het gedachtegoed beoogd.

Sponsoring externe activiteiten

Daar waar activiteiten worden georganiseerd die met de doelstelling van de Stichting overeenkomen, is het in bepaalde gevallen mogelijk om een sponsoraanvraag te honoreren.

Algemene informatie

Naam

JP2 Stichting

RSIN

823068286

Postadres

Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, The Netherlands

Email

info@jp2.nl

Bestuurssamenstelling

The board has three members, namely the chairman, the treasurer and the secretary. For the current board composition of the board reference is made to the trade register of the Dutch Chamber of Commerce (Chamber of Commerce registration number 51031949).

Beloningsbeleid

Bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen redelijkerwijs in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. Dit alles is in de statuten vastgelegd.

Directie

Er is geen bestuurslid of directeur in betaalde dienst van de Stichting.

Personeel

De Stichting heeft enkele medewerkers in dienst. De medewerkers worden betaald naar rato van gewerkte uren. De kosten zijn opgenomen in de financiële verantwoording.

Zie ook JP2_Publicatieplicht_ANBI_v20190411b.