Open wide the doors to Christ!

JP2 Stichting

De JP2 Stichting wil zich inzetten om het Evangelie en de Katholieke Traditie te verkondigen en uit te leggen met in gedachten de woorden van St. Paulus: “Verkondig het Evangelie, dring te pas en te onpas aan, weerleg, berisp, bemoedig, met al het geduld dat het onderricht vereist” (II Tim 4,2). De naam verwijst naar de heilige Johannes Paulus II, patroonheilige van de stichting. De JP2 Stichting zal altijd werken in overeenstemming met leer, moraal en zeden van de Katholieke Kerk.

Doelstelling

Zoals vermeld in de statuten heeft de JP2 Stichting als doelstelling: ‘Het uitdragen, verkondigen en onderwijzen van het Evangelie en de Rooms-Katholieke Traditie en het stimuleren van een levende relatie met Jezus Christus, met name onder jongeren, alsmede het ondersteunen van theologische en geestelijke studies en publicaties, ook waar deze raakvlakken hebben met andere disciplines.’

Verwezenlijking

De JP2 Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten, organiseren en financieel ondersteunen van lezingen, cursussen, studies en publicaties via welk communicatiemiddel dan ook, zoals in druk, via het internet en andere elektronische media, en voort door het verrichten van al hetgeen tot realisering van de doelstelling bevorderlijk kan zijn.

Werkzaamheden

De activiteiten van de JP2 Stichting kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Geloofsuitleg

Bij het verkondigen en uitleggen van het geloof in begrijpelijke taal is het doel om mensen te helpen groeien in hun relatie met Jezus Christus. De JP2 Stichting wil (jonge) mensen helpen om de waarheid over God en henzelf te ontdekken en een plek te geven in hun leven. De uitgave van catechetische en pastorale publicaties kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Academische studie

Kennis van het geloof in brede zin is van groot belang voor de Kerk en voor het persoonlijke leven. De JP2 Stichting wil theologische en geestelijke studie en publicaties stimuleren, mede om op academisch niveau een dialoog met de samenleving aan te kunnen gaan. Vooral wetenschappelijke studies die een band leggen tussen de (theologische) geesteswetenschappen en andere wetenschappelijke disciplines zijn van belang.

Algemene informatie

Zie hier voor het standaardformulier van de publicatieplicht van de Belastingdienst inzake een ANBI stichting.
Zie hier voor een toelichting over de uitgevoerde activiteiten door de Stichting.
Zie hier voor een overzicht van alle projecten die onder DeoQuest vallen.